సినిమా గొడవలకు పరిష్కారం ః సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలు మాత్రమే

ఆ కులపోళ్ళను తిట్టాడనీ,

ఈ ప్రాంతపు వారిని తిట్టాడనీ,

ఇలాంటి గొడవలకు లేకుండా తెలుగు సినిమాలు తియ్యాలంటే కేవలం సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలు తియ్యడమే మార్గం.

అందులో అయితే స్టోరీలో ప్రాంతాలకతీతంగా, కులాలకతీతంగా వ్రాసుకోవచ్చు. కావల్సిన సందేశాలూ ఇచ్చుకోవచ్చు. అడిగోవాడుండడు. (చూసేవాడూ ఉండడంటే నేనేం చెయ్యలేను, ఎక్కడో ఒక చోట మొదలంటూ ఉండాలి కదా …. )