అననుసంధానించు కష్టంగా ఉంది….

ఉబుంటు తెలుగు లినక్స్ వాడుతున్నాను.
అనుసంధానించు,

అననుసంధానించు

అని ఉంది. Connect and disconnect లకు.

అర్థాలు బాగానే ఉన్నాయి. కానీ అనుసంధానించు, అననుసంధానించు ల మధ్య తేడా ఫాస్టుగా గుర్తించలేము. కనుక అననుసంధానించు (డిస్కనక్ట్) కు మనం వేరే పదం వాడటం బాగుంటుంది.

వినుసంధానించి
తుంచు
మీ సూచనలు చెప్పగలరు.

,,,,
కిరణ్ కుమార్ చావా
http://suravara.com
http://kinige.com
http://chavakiran.com

తెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలు యాబైవేలు చేద్దాం రండి.

అతర్జాతీయ మాతృభాషదినేత్సవం సందంర్భంగా తెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలు యాబైవేలు చేద్దాం రండి. ఈ రోజే ఒక మంచి కొత్త వ్యాసం తెలుగు వికీలో రాయండి. http://te.wikipedia.org