తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మూడు గీతలాట రాజకీయం

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవడు ఎవడివైపో, ఎవడు ఎవడిని ఎందుకు తిడుతున్నాడో, ఎవడు ఎవడి ఫ్రంటో అంతా గందరగోలంగా ఉంది. ఇంకా నాల్రోజులు పోతే ఇంకా గజిబిజిగా అయ్యేట్టుందు. కానీ ఇది అంత అర్థం చేసుకోలేని రాజకీయం కాదు. ఇది మూడు గీతలాట.

ఏది పెద్ద గీత అంటే ఏం చెపుతాము, చిన్న గీత గానిది – ఇదీ అంతే.

ఈ క్రింద బొమ్మలు చూడండి మీకే అర్ధం అవుతుంది.

తెదేపా కి జనసేన కొద్దిగా ఓట్లు తెచ్చుకోవాలి, కానీ ఆ ఓట్లు జగన్ ఖాతా నుండి సంగ్రహించాలి. అందుకనే వారు అలా మాట్లాడతారు.

జనగ్ ఈ సారన్నా రెండు శాతం అటూ ఇటూ అయితే బాగు, మరలా చిరంజీవిలా పవన్ కూడా తెదేపా ఓట్లకు గండి కొట్టి తన ఓట్లు ముట్టుకోకుండా ఉంటే బాగు. అందుకనే అలా తన ఓట్లకు గండి కొడుతున్నాడన్నప్పుడు తిడుతుంటాడు, తెదేపా ఓట్లకు గండి కొడుతున్నాడన్నప్పుడు పట్టిచ్చుకోడు.

TDPYSRCP

JS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.