సురవర_స్వర్ణ ఖతి మునుజూపు

మేము సురవరలో స్వర్ణ అనే కొత్త ఖతిపై చాలా కాలం నుండి పనిచేస్తున్నాము. ఇంకా చివరి రౌండు టెస్టింగు మరియు ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగు బాకీ, ప్రస్తుతానికి ఈ ఖతి ఇలా కనిపిస్తుంది. చూసి మీ అభిప్రాయం చెప్పగలరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.